Vedtægter for Hjortespring Naturplejeforening

Hjemsted

Hjortespring Naturplejeforening har hjemsted i Herlev Kommune

Formål

Foreningens formål er at fremme den biologiske mangfoldighed af hjemmehørende arter og beskytte truede arter og naturtyper på de arealer vi naturplejer, at udbrede viden og praksis om naturplejearbejde og samtidig få godt kød der er produceret på dyreetisk forsvarlig vis.

Målsætninger og egenskaber

Hjortespring Naturplejeforening naturplejer i Herlev Kommunes del af Hjortespringkilen.
Naturplejen tilrettelægges ud fra Naturstyrelsens anbefalinger.
Hjortespring Naturplejeforening naturplejer og naturgenopretter enge, overdrev og vådområder, skaber levesteder for habitatarter og andre truede arter og bekæmper invasive arter.
Foreningen sikrer sig at ”fremme af biodiversitet” samt dyreetik er vægtige værdier i såvel drift, som i slagte- og leverandørleddet.
Foreningen hjælper løbende nye foreninger i gang.
Foreningen formidler sine aktiviteter og resultater gennem artikler og naturvejledning.

Medlemskab

Enhver som er interesseret i naturpleje og naturgenopretning, kan være medlem også selv om man ikke ønsker at være andelshaver. Nye medlemmer tilmeldes bestyrelsen.
Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes i årets første kvartal.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis mindst 4 medlemmer ønsker det, og kan indkaldes med mindst en uges varsel med begrundet dagsorden.
Uddybende materiale vedrørende indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse skal så vidt muligt rundsendes til medlemmerne inden generalforsamlingen. Forslagene bliver dog behandlet under alle omstændigheder.
Alle medlemmer har stemmeret.
Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre andet begæres.
Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling
Eventuelle kontanter overføres til næste regnskabsår.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af bestyrelsens beretning
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
 6. Fastsættelse af acontobeløb, antal dyr, art og race
 7. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af revisor

10.  Eventuelt

Bestyrelse

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsen er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.
Alle medlemmer af Hjortespring Naturplejeforening er velkomne til at deltage på bestyrelsesmøderne. Efter hvert bestyrelsesmøde rundsendes referat af mødet til samtlige medlemmer med oplysning om ny mødedato.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger. I dennes forfald ledes bestyrelsens forhandlinger af kassereren.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen af både formand og kasserer.
Formand og kasserer har adgang til foreningens konto via netbank.
Formanden drager omsorg for at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

Andelshavere og indskud

Antal græssende dyr og race fastsættes på generalforsamlingen ud fra forventninger om den naturlige planteproduktion og arealstørrelser.
Antal græssende dyr afgør antallet af andele og dermed antallet af andelshavere.
Andelshavere indbetaler acontobeløb for andele. Der indbetales to acontobeløb for kalve – et ved  sæsonens start og et umiddelbart før slagtning af dyr. Der betales kun et acontobeløb for lam. Det betales ved sæsonens start.
Acontobeløb indsættes på foreningens bankkonto.
Andelshavere slutafregnes om efteråret.
Ved indbetaling af acontobeløb er man andelshaver.
Sæsonens udgifter til hjemmeside, breve, materialer, reparationer, transport, sliksten, fortæring på arbejdsdage, osv. fordeles ligeligt ud over det samlede antal kilo, leveret fra slagteriet, uanset om det er kalve- eller lammevægt. Udgifter til større investeringer fordeles over 3 år.

Medlemsrettigheder

Alle medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen og foreningens øvrige arrangementer. Alle medlemmer har ret til at blive andelshaver.

Medlemsforpligtelser

Medlemmer er forpligtede til følgende:

 • at betale kontingent
 • at påtage sig tildelte drifts- og vedligeholdelsesvagter

Driftsvagten forstår det daglige tilsyn med dyrene og fordeles i en jævn turnus blandt alle medlemmer. Driftsvagten udføres i henhold til vagtvejledningen, og driftsvagten skal skrive dagens observationer i dagbogen på hjemmesiden.

Vedligeholdelsesvagten forstår forbedring og vedligeholdelse af folde og udstyr, rengøring og afhentning af kød.

Alle medlemmer deltager i vedligeholdelsesvagten. Specielle opgaver, for eksempel slåning af græs under hegnene, kan fordeles på få medlemmer. Disse medlemmer fritages for pligten til at deltage i driftsvagten.
Bestyrelsen fordeler vedligeholdelsesopgaverne.

Foreningens ophør

Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, indkaldt med dette for øje.

Ved foreningens ophør tilfalder materialer en anden naturplejeforening. Eventuelle kontanter tilfalder Danmarks Naturfredningsforening

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 28. februar 2013