Notater om naturtilstanden i foldene august 2003

Hvad nytter det?

Torsdag den 31. juli var jeg nede på vores vestfold for at registrere plantearterne sammen med DN Lokalkomiteformanden Anna Bodil Hald. Vi fik meget ros for vores resultater og det ser bedre ud end jeg havde turdet håbe. Det er kun agertissel og stornælde der er for dominerende, og der hvor agertissel dominerer strømmer der trykvand ud af skrænten. Det kan betyde at når vi får den hæmmet ( lam, le eller hesteaftale) dukker der fornemme arter op i stedet for.

Og nu kommer det bedste. Der var utroligt mange arter over alt, især i vådområdet og nordøst for vådområdet. I vådområdet er almindelig fredløs dukket op med sine gule blomster, og Kattehale der indikerer vådeng, blomstrer nu i hele vådområdet og langt op i mod nordøst.

På grund græsningspausen i sensommeren, lykkedes det de få individer af kattehale, der dukkede op for første gang i 2002, at sætte frø. Og på grund af tidspunktet hvor vi satte kalvene tilbage i vestfolden igen, spredte de frøene. Således er der nu over 100 blomsterstande af kattehale ved det temporære vådområde og langt uden om det.

Kattehale er ikke den eneste planteart kalvene har spredt. Trods den samme mængde nedbør som sidste år, har den værdifulde vådområdevegetation tidoblet sin udbredelse på blot et år.
Dette hænger både sammen med kalvenes frøspredning via kokasserne og med at kalvenes vægt har påvirket området så det holder vand i længere tid. Således udtørrer vådområdet nu omkring den 20 juli, mod normalt den 1 maj. Og det sætter skub i den biologiske mangfoldighed.

Zonen med naturligt svingende vandstand, er nu blevet langt større. Denne zone er ekstremt vigtig for vegetationsudviklingen, når den græsses.

De mange plantearter, der nu er i dette specielle økosystem, er vigtige fordi alle fødekæder udspringer fra planterne, hvad enten de tjener til mad eller skjul.

Til hver planteart knytter der sig sommerfugle og andre insekter. Det er derfor vi har fået så mange sommerfugle og vandnymfer i år, og det er derfor viberne har ynglet i år. Viberne har nemlig kunnet finde korrekt skjul og tilstrækkeligt med insekter at spise.

Mod nordøst blandede vegetationen sig i mellem vådengs-vegetation og overdrevs vegetation, som om der midt i mellem tørre områder pludseligt strømmer grundvand frem til overfladen.
Bl.a. gror gul snerre som indikerer tørt græsningsoverdrev, tæt på iris og kattehale der indikerer våd eng. Vi har også fået kløftet storkenæb osv. osv.

Jeg noterede hele tiden og vi nåede op på 4 en halv A4 side med arter på 2 timer. + snog, spidssnudet frø og sommerfuglene almindelig blåfugl og hvid admiral osv.

Jeg skal nu forsøge at skrive arterne ind i Excel Regneark så Anna Bodil Hald kan redigere i dem således at det fremgår hvilke arter der ønskes fremmet og hvilke arter der ønskes hæmmet.

Med venlig hilsen
Bjarne Rosendal

1. august 2003