Vedtægter for Hjortespring Naturplejeforening

Hent som PDF

Hjemsted

Hjortespring Naturplejeforening har hjemsted i Herlev Kommune

Formål

Foreningens formål er at fremme den biologiske mangfoldighed af hjemmehørende arter og beskytte truede arter og naturtyper på de arealer vi naturplejer, at udbrede viden og praksis om naturplejearbejde og samtidig få godt kød der er produceret på dyreetisk forsvarlig vis.

Målsætninger

Hjortespring Naturplejeforening naturplejer i Herlev Kommunes del af Hjortespringkilen.
Naturplejen tilrettelægges ud fra Naturstyrelsens anbefalinger.
Hjortespring Naturplejeforening naturplejer og naturgenopretter enge, overdrev og vådområder, skaber levesteder for habitatarter og andre truede arter og bekæmper invasive arter.
Foreningen sikrer sig at ”fremme af biodiversitet” samt dyreetik er vægtige værdier i såvel drift, som i slagte- og leverandørleddet.
Foreningen hjælper løbende nye foreninger i gang.
Foreningen formidler sine aktiviteter og resultater gennem artikler og naturvejledning.

Medlemskab

Enhver som er interesseret i naturpleje og naturgenopretning, kan være medlem også selv om man ikke ønsker at være andelshaver. Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen. Kontingent betales pr. husstand.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes i årets første kvartal.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst en måneds varsel.
Forslag der ønskes stillet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis mindst 4 medlemmer ønsker det, og kan indkaldes med mindst en uges varsel med begrundet dagsorden.
Uddybende materiale vedrørende indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse skal rundsendes til medlemmerne inden generalforsamlingen.
Hver husstand har én stemme.
Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre andet begæres.
Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af bestyrelsens beretning
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
 6. Fastsættelse af acontoprincip og antal dyr
 7. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
 8. Valg af formand
 9. Valg af kasserer
 10. Valg af øvrig bestyrelse
 11. Valg a suppleanter
 12. Valg af revisor
 13. Eventuelt

Bestyrelse

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsen er på valg hvert år.
Der vælges på generalforsamlingen minimum 2 suppleanter.
Alle medlemmer af Hjortespring Naturplejeforening er velkomne til at deltage på bestyrelsesmøderne. Efter hvert bestyrelsesmøde rundsendes referat af mødet til samtlige medlemmer med oplysning om ny mødedato.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger. I dennes forfald ledes bestyrelsens forhandlinger af kassereren.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen af både formand og kasserer.
Formand og kasserer har adgang til foreningens konto via netbank.
Formanden drager omsorg for at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.
Ved varigt forfald af ordinært bestyrelsesmedlem indtræder en suppleant. Indtræden sker på førstkommende bestyrelsesmøde.

Andelshavere og indskud

Antal græssende dyr fastsættes på generalforsamlingen ud fra forventninger om den naturlige planteproduktion og arealstørrelser.
Antal græssende dyr afgør antallet af andele og dermed antallet af andelshavere.
Andelshavere indbetaler acontobeløb for andele. Der indbetales to acontobeløb – et ved sæsonens start og et umiddelbart før slagtning af dyr.
Acontobeløb indsættes på foreningens bankkonto.
Andelshavere slutafregnes om efteråret.
Ved indbetaling af acontobeløb er man andelshaver.

Regnskabsprincipper

Udgifter til hjemmeside, breve, materialer, reparationer, transport, sliksten, fortæring på arbejdsdage osv. fordeles ligeligt ud over det samlede antal kilo, leveret fra slagteriet, uanset om det er kalve- eller lammevægt. Udgifter til større investeringer fordeles over 3 år.
I ganske særlige tilfælde – ved meget langvarige investeringer – kan disse investeringer fordeles over 5 år.

Medlemsrettigheder

Alle medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen og foreningens øvrige arrangementer.
Alle medlemmer har ret til at blive andelshaver.

Medlemsforpligtelser

Medlemmer er forpligtede til følgende:

 • at betale kontingent
 • at påtage sig tildelte drifts- og vedligeholdelsesvagter. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere og fritage enkeltmedlemmer for denne pligt.

Driftsvagten forestår det daglige tilsyn med dyrene og fordeles i en jævn turnus blandt alle medlemmer. Driftsvagten udføres i henhold til vagtvejledningen, og driftsvagten skal skrive dagens observationer i dagbogen på hjemmesiden.
Vedligeholdelsesvagten forestår forbedring og vedligeholdelse af folde og udstyr, rengøring og afhentning af kød.
Græsvagten forestår slåning af vegetation under hegnene. Græsvagten er fritaget for deltagelse i driftsvagt.
Bestyrelsen fordeler vedligeholdelsesopgaverne.

Foreningens ophør

Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, indkaldt med dette for øje.
Ved foreningens ophør tilfalder materialer en anden naturplejeforening.
Eventuel formue tilfalder Danmarks Naturfredningsforening.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 6. marts 2024.